របាយការណ៍ ស្តីពី សកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ទាញយកឯកសារ៖

GDA-report september 2019

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់