ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តាមបែបវិមជ្ឈការ (សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ)

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖

១.ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុង តាមបែបវិមជ្ឈការ (សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង)

២.ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលស្រុក តាមបែបវិមជ្ឈការ (សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក)

៣.ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខណ្ឌ តាមបែបវិមជ្ឈការ (សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ)

៤.ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី តាមបបបវិមជ្ឈការ (សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី)

៥.ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខេត្ត តាមបែបវិមជ្ឈការ (សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត)

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់