សំឡេង + សម្លេងទាំងអស់

តើគណបក្សនយោបាយធ្វើការរួមគ្នាដូចម្តេចដើម្បីអភិវឌ្ឍ ឃុំ សង្កាត់?

សេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗ

សេចក្តីជូនដំណឹង:​ អាហារូបករណ៍គ្រប់កម្រិតសិក្សានៅប្រទេសមិុចស៊ីកូ (Mexico) ដល់មន្ត្រីរាជការ និងនិស្សិតកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឆែកដល់និស្សិតកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហារូបកណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញបត្ររង របស់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុថៃង្វៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសមុទ្រវៀតណាម “Vietnam Maritime University-UVM” សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩
បណ្ណាល័យរូបភាព

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់