សំឡេង + សម្លេងទាំងអស់

តើគណបក្សនយោបាយធ្វើការរួមគ្នាដូចម្តេចដើម្បីអភិវឌ្ឍ ឃុំ សង្កាត់?

សេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសមុទ្រវៀតណាម “Vietnam Maritime University-UVM” សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិ នៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអាណត្តិទី៣ (២០១៩-២០២១) ដើម្បីបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ។ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តជាំងស៊ូ (Jiangsu) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨។ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ុនយ៉ាតសេន (Sun Yat-sen University) ទីក្រុងក្វាងចូវ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨។
បណ្ណាល័យរូបភាព

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់